Arhiva

Godišnja skupština 2006.

 

.---   U nedjelju 30. aprila održana je 14. redovna skupština našeg udruženja. Na skupštini je izabran novi sastav Upravnog odbora i usvojen plan rada u sledećem periodu. Ovom prilikom je posebno istaknuta..potreba za što većim angažmanom u radu sa omladinom te oživljavanje folklorne sekcije. 

Za predsjednika Skupštine ponovo je izabran Sadik Beglerović a za potpredsjednika Amir Caprnja.

Novi sastav Upravnog odbora čine: Begzada Avdić, Mira Karahalilović, Feko Pendek, Muharem Numanspahić, Smajo Nezić, Haris Šehić i Kasim Dobrača. Zamjenici članova Upravnog odbora su Asmir Delkic i Hilmija Avdagić.

 

 

BiH udruženje ”Ljiljan”

Bokelundsvägen 17A 

35248 Växjö

POZIV ZA

GODIŠNJU SKUPŠTINU

 

    Godišnja skupština BiH udruženja ”LjiljanVäxjö održaće se u nedjelju 30. aprila 2006. god. sa početkom u 14. sati u prostorijama udruženja.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

 

 1. Otvaranje godišnje Skupštine
 2. Izbor verifikacione komisije
 3. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
 4. Izvještaj o prisutnosti članova i utvrdjivanje kvoruma
 5. Utvrdjivanje pravilnosti procedure sazivanja Skupštine
 6. Utvrdjivanje dnevnog reda
 7. Izvještaj o radu u 2005.godini
 8. Finansijski izvještaj za 2005.godinu
 9. Izvještaj Revizione komisije
 10. Oslobadjanje od odgovornosti Upravnog odbora za rad u 2005.god.
 11. Plan rada za 2006. godinu
 12. Utvrdjivanje članarine za 2007.godinu
 13. Izbori

-Izbor predsjednika i podpredsjednika skupštine

               -Izbor i popuna sastava Upravnog odbora

-Izbor Nadzorne komisije

 1. Razno

Växjö, 10. april 2006.                                

                Predsjednik Skupštine BiH udruženja ”Ljiljan

                                               Sadik Beglerović